Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Identiteit van Elgarhof Salute

Adres hoofdvestiging:
Elgarhof 1-3,
3055 CB Rotterdam
KvK: 81762836
Email: info@elgarhofsalute.nl
Website: elgarhofsalute.nl
Tel: 010 418 3303

1.2. Door het plaatsen van een bestelling op de website Elgarhofsalute.nl accepteert u het aanbod van Elgarhofsalute.nl, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Elgarhofsalute.nl. Elgarhofsalute.nl zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van de Elgarhofsalute.nl vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mollie B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar Elgarhofsalute.nl.
1.3. In het kader van deze overeenkomst worden er door Elgarhofsalute.nl persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.4. Elgarhofsalute.nl zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op Elgarhofsalute.nl.
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.
2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Elgarhofsalute.nl achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Elgarhofsalute.nl is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op Elgarhofsalute.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) Elgarhofsalute.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Elgarhofsalute.nl en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website Elgarhofsalute.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Elgarhofsalute.nl en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Elgarhofsalute.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Elgarhofsalute.nl voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van Elgarhofsalute.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen.

8. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Elgarhofsalute.nl en u worden beheerst door Nederlands recht.